slip sliding away

article sa christian science monitor: Power of the Catholic Church slipping in Philippines. dagdag pa nila – “About 80 percent of Filipinos are Catholic, and they traditionally looked to the church for political and moral guidance. Recent reforms, however, are overriding church positions.”

it’s about madapaking time. sa aking paningin, habang mas nagiging secular ang paningin sa buhay ng sanlibutang pinoy, mas magiging mabait, masipag at matagumpay ang bayang magiliw. maunlad pero hindi hambog. kritikal sa pag-iisip na may kasabay na pag-aalinlangan sa pamahiin. may paggalang sa mga ibang paniniwala at walang diskriminasyon batay sa kasarian .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.